3D 打印 - 直接金属沉积

[ 增材制造应用 ]

Böhler Program

 

钢材类别编号 标准
BÖHLER 牌号 市场牌号 DIN EN UNS 其它 AMS ASTM
BÖHLER patent (pending) 钢材类别编号 - - - - 标准 - -
- 钢材类别编号 - - N06625 - 标准 - -
- 钢材类别编号 - - - - 标准 - -
- 钢材类别编号 2.4668 - N07718 - 标准 - -
BÖHLER patent (pending) 钢材类别编号 - - - - 标准 - -
17-4 PH 钢材类别编号 - - - - 标准 - -
BÖHLER patent 钢材类别编号 - - - - 标准 - -
Marage 300 钢材类别编号 - - - - 标准 - -